Albadistrict – diario

Cosa succede in quel piccolo mondo?

Cambia la normativa sugli appalti

Il governo albanese ha approvato una proposta di legge che apporta importanti modifiche alla presente, e recente, normativa sugli appalti pubblici.

In pratica, sono state introdotte nuove modalità di collaborazione.

Annunci

novembre 23, 2007 - Posted by | Uncategorized

1 commento »

 1. V E N D I M

  PËR

  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9643, DATË 20.11.2006, “PËR PROKURIMIN PUBLIK””

  Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

  V E N D O S I:

  Propozimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik””, për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit, që i bashkëlidhen këtij vendimi.

  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  K R Y E M I N I S T R I

  SALI BERISHA

  P R O J E K T L I GJ

  PËR

  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9643, DATË 20.11.2006, “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

  Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

  V E N D O S I :

  Në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

  Neni 1
  Në nenin 3, “Përkufizime”, pas pikës 8 shtohet pika 8/1, me këtë përmbajtje:

  “8/1. “Marrëveshja publike kuadër”, nënkupton një marrëveshje për një periudhë të kufizuar, ndërmjet autoritetit kontraktor dhe një ose më shumë operatorëve ekonomikë, e cila ka për qëllim të krijojë kuadrin e përgjithshëm për lidhjen e kontratave të veçanta për mallrat apo shërbimet, që do të prokurohen gjatë kësaj periudhe, veçanërisht, për objektin e kontratës dhe, nëse është e nevojshme, për shtrirjen kohore, sasinë e parashikuar, si dhe çmimin.”.

  Neni 2

  Në nenin 7, “Përjashtimet e veçanta”, bëhen shtesa dhe ndryshimi, si më poshtë vijon:

  a) Pas shkronjës “d” shtohet shkronja “dh”, me këtë përmbajtje:

  “dh) blerjen e energjisë elektrike, të prodhuar në vend.”.

  b) Në paragrafin e fundit shkronja “d” zëvendësohet me shkronjën “dh”.

  Neni 3

  Pas shkronjës “c”, të pikës 2, të nenit 33, shtohen shkronjat “ç”, “d” e “dh”, me këtë përmbajtje:

  “ç. për mallrat e kuotuara dhe të blera në bursën e mallrave, në përputhje me rregullat e prokurimit publik;

  d. për blerje, që mundësojnë prokurimin e mallrave për një kohë shumë të shkurtër, ose për një rast veçanërisht të leverdisshëm, që paraqitet në një kohë shumë të shkurtër dhe me një çmim dukshëm, më të ulët se çmimet normale të tregut dhe në përputhje me kriteret e parashikuara në rregullat e prokurimit publik;

  dh. për kontratat, që do të prokurohen në bazë të një marrëveshjeje kuadër, me kusht që të plotësohen kërkesat e përcaktuara në nenet 35/1 dhe 35/2, të ligjit.”.

  Neni 4

  Pas nenit 35 shtohen nenet 35/1 e 35/2, me këtë përmbajtje:

  “Neni 35/1

  Marrëveshja publike kuadër

  1. Autoriteti kontraktor përdor një procedurë, të hapur ose të kufizuar, për të lidhur një marrëveshje publike kuadër, në rastet e përcaktuara në këtë ligj dhe në rregullat e prokurimit publik, nga Këshilli i Ministrave. Asnjë procedurë tjetër nuk mund të përdoret për të lidhur një marrëveshje publike kuadër. Afati i një marrëveshjeje kuadër nuk mund të tejkalojë 24 muaj, me përjashtim të rasteve, të veçanta dhe të justifikueshme, veçanërisht nga objekti i marrëveshjes kuadër.

  2. Autoriteti kontraktor mund të marrë parasysh lidhjen e një marrëveshjeje publike kuadër, vetëm nëse paraqiten një ose disa nga rrethanat e mëposhtme:

  a) Objekti i kontratës janë mallrat, shërbimet ose punët, që nuk mund të kategorizohen aktive afatgjata;

  b) Objekt i kontratës janë riparimet e vazhdueshme ose shërbimet e mirëmbajtjes;

  c) Kur autoriteti kontraktor planifikon të prokurojë disa kontrata të njëjta për periudhën, që do të mbulojë marrëveshja kuadër, dhe me kushtin që lidhja e një marrëveshjeje të tillë, që mbulon dy ose më shumë kontrata, do të reduktonte kostot administrative dhe ato të prokurimit.

  Neni 35/2

  Procedurat e marrëveshjes publike kuadër

  1. Kontratat, që janë bazuar mbi një marrëveshje kuadër, shpallen fituese në përputhje me procedurat e parashikuara në pikat 3 e 4, të këtij neni, ose duke përdorur procedurën me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit, të përcaktuar në nenin 33, të këtij ligji. Procedurat për lidhjen e kontratave mund të zbatohen vetëm ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorëve ekonomikë, pjesëtarë fillestarë (palë) të marrëveshjes kuadër.

  2. Në prokurimin e kontratave, të bazuara mbi një marrëveshje publike kuadër, autoriteti kontraktor nuk mund të bëjë, në asnjë lloj rrethane, ndryshime të ndjeshme të kushteve, që janë përcaktuar në atë marrëveshje kuadër, veçanërisht në rastin, që i referohet pikës 5, të këtij neni.

  3. Kur një marrëveshje publike kuadër është lidhur me një operator ekonomik të vetëm, kontratat e bazuara mbi atë marrëveshje jepen brenda kufijve dhe kushteve, të përcaktuara në marrëveshjen kuadër. Në lidhjen e këtyre kontratave, autoriteti kontraktor komunikon me shkrim me operatorin ekonomik të marrëveshjes publike kuadër, duke i kërkuar atij të dorëzojë ofertën e tij, në përputhje me kërkesën.

  4. Kur marrëveshja publike kuadër është lidhur me disa operatorë ekonomikë, numri i tyre nuk mund të jetë më pak se tre, për sa kohë të ketë një numër të mjaftueshëm operatorësh ekonomikë, që përmbushin kriteret e përzgjedhjes dhe/ose të ofertuesve të pranuar, që plotësojnë këto kritere.

  Kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër, me disa operatorë ekonomikë, mund të lidhen në bazë të zbatimit të kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër, pa rihapur konkurrimin, ose kur jo të gjitha kushtet janë parashikuar në marrëveshjen kuadër, me kushte të tjera, të hartuara e specifikuara, më saktë, në zbatim të marrëveshjes kuadër, në përputhje me procedurat e mëposhtme:

  a) Për çdo kontratë, që do të lidhet, autoriteti kontraktor njofton me shkrim ose me çfarëdo lloj mënyre tjetër, në zbatim të nenit 24, të ligjit, operatorët ekonomikë, që përmbushin kërkesat për zbatimin e kontratës dhe që janë palë në marrëveshjen kuadër;

  b) Autoriteti kontraktor cakton një afat kohor, të mjaftueshëm, që lejon paraqitjen e ofertave për çdo kontratë të veçantë, duke marrë parasysh faktorë të tillë si kompleksitetin e objektit të kontratës dhe kohën, që nevojitet për përgatitjen dhe dorëzimin e ofertave;

  c) Ofertat duhen të paraqiten me shkrim ose me çfarëdo lloj mënyre tjetër, në zbatim të nenit 24, të këtij ligji, dhe përmbajtja duhet të mbahet e fshehtë, deri në skadimin e afatit kohor, përfundimtar për përgjigje;

  ç) Autoriteti kontraktor shpall fitues të kontratës operatorin, që ka paraqitur ofertën më të mirë, sipas kritereve të përzgjedhjes, të përcaktuara në bazë të marrëveshjes kuadër.”.

  Neni 5

  Në kreun V, pas nenit 37 shtohet neni 37/1, me këtë përmbajtje:

  “Neni 37/1

  Për qëllime optimizmi, lejohet përdorimi njëherësh, për të njëjtën periudhë kohore, i llojeve të ndryshme të procedurave të prokurimit të energjisë elektrike.”.

  Neni 6

  Në nenin 43 bëhen këto shtesa:

  a) Pas pikës 2 shtohet pika 2/1, me këtë përmbajtje:

  “2.1. Në procedurën e hapur për prokurimin e energjisë elektrike, me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, afati kohor për marrjen e ofertave është jo më pak se 20 ditë, nga data në të cilën është botuar njoftimi i prokurimit.

  Në rast të dështimit të kësaj procedure prokurimi ose të mosplotësimit të sasive të energjisë elektrike të kërkuar, autoriteti kontraktor fillon një procedurë të hapur, të re, dhe afati kohor për marrjen e ofertave është jo më pak se 10 ditë, nga data në të cilën është botuar njoftimi i prokurimit.

  b) Pas pikës 7 shtohet pika 8, me këtë përmbajtje:

  “8. Kur njoftimet janë hartuar dhe publikuar me mjete elektronike, në përputhje me formatin dhe procedurat për transmetim, të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik, afatet kohore për marrjen e ofertave, të parashikuara në pikat 2 e 5, të këtij neni, për procedura të hapura, mund të shkurtohen 7 ditë, ndërsa afatet kohore për marrjen e kërkesës për pjesëmarrje, të parashikuara në shkronjat “a” e “b”, të pikës 3, dhe në shkronjat “a” e “b”, të pikës 6, të këtij neni, për procedurat e kufizuara dhe me negociim, mund të shkurtohen 5 ditë.”.

  Neni 7

  Hyrja në fuqi

  Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

  Commento di gene | novembre 23, 2007 | Rispondi


Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: