Albadistrict – diario

Cosa succede in quel piccolo mondo?

Verso l’estizione dei vantaggi fiscali per le “piccole aziende”

Dopo l’eliminazione della progressivita nell’ “IRPEF” e dopo la riduzione dell’ “IRPEG” (tutto al 10%) una nuova proposta di legge del governo albanese tende a mettere ordine nel sistema fiscale.

Le piccole imprese (ricavi annui fino a 65.00 euro circa) che oggi pagano l’imosta dell 3% sul giro d’affari (in pratica pagano una tariffa fissa minima secondo gli studi di settore e non sono obbligati a tenere nessun tipo di contabilità) saranno eguagliate a tutte le altre (mediante conguaglio a fine anno alla presentazione della dichiarazione) al 10% sul reddito.

 Rimane per il momento la possibilita di non avere una partia IVA.

Annunci

novembre 23, 2007 - Posted by | Uncategorized

2 commenti »

 1. La grande distribuzione organizzata potrà ora incominciare a porgettare il proprio futuro in Albania.

  Commento di gene | novembre 23, 2007 | Rispondi

 2. VENDIM PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR”

  Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

  V E N D O S I:

  Propozimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit, që i bashkëlidhen këtij vendimi.

  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  K R Y E M I N I S T R I

  SALI BERISHA

  PROJEKTLIGJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”,

  TË NDRYSHUAR

  Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

  V E N D O S I:

  Në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, të bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

  Neni 1

  Në fund të nenit 8, “E ardhura e tatueshme”, shtohet shkronja “gj”, me këtë përmbajtje :

  “gj) Të ardhurat e tatueshme, të realizuara gjatë periudhës tatimore nga ato subjekte të taksës vendore mbi biznesin e vogël, që kanë një qarkullim më të madh se 2 milionë lekë deri në 8 milionë lekë në vit, të cilat llogariten si diferencë, ndërmjet të ardhurave, gjithsej, me shpenzimet e njohura, të specifikuara, në nenin 12/2, të këtij ligji.”.

  Neni 2

  Pas nenit 11 shtohen nenet 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 dhe 12/6, si më poshtë vijon :

  “Neni 12

  Të ardhurat e tatueshme nga veprimtarita e biznesit të vogël
  1. Personat, fizikë dhe juridikë, subjekte të taksës vendore mbi biznesin e vogël, sipas kuptimit të nenit 10, të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të cilët realizojnë një qarkullim vjetor, jo më shumë se 8 000 000 lekë dhe jo më pak se 2 000 000 lekë, janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat personale.
  2. Të ardhurat, gjithsej, nga veprimtaria e biznesit të vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të realizuar gjatë periudhës tatimore, dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to: të ardhurat e realizuara nga furnizimi i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat nga pjesëmarrjet, të ardhurat nga interesat, të ardhurat nga shfrytëzimi i pasurisë së luajtshme e të paluajtshme, etj.

  Neni 12/1
  Shkalla tatimore
  Shkalla tatimore e aplikueshme mbi të ardhurat e tatueshme të bizneseve të vogla, subjekt i tatimit mbi të ardhurat personale, është 10 (dhjetë) për qind.

  Neni 12/2

  Shpenzimet e njohura
  Për efekt të përcaktimit të së ardhurës së tatueshme, subjekteve të taksës vendore të biznesit të vogël do t’u njihen si një shpenzim i njohur nga të ardhurat, gjithsej, të gjitha shpenzimet, e kryera ose të lindura, gjatë periudhës tatimore, që janë tërësisht të lidhura me qëllimin e biznesit.

  Neni 12/3

  Shpenzimet e panjohura

  1. Për efekt të përcaktimit të së ardhurës së tatueshme, nuk njihen si shpenzim i njohur shpenzimet e mëposhtme :

  a) Kostoja e blerjes dhe e përmirësimit të tokës dhe të truallit;
  b) Kostoja e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të veprimtarisë, të cilat amortizohen, në përputhje me nenin 22, të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar;
  c) Vlera e shpërblimeve në natyrë;
  ç) Kontributet vullnetare të pensioneve;
  d) Interesat e papaguara, të cilat tejkalojnë normën mesatare të interesit 12-mujor të kredisë, për tregun bankar, sipas publikimit zyrtar të Bankës së Shqipërisë;
  dh) Gjobat, kamatëvonesat dhe kushtet e tjera penale;
  e) Krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve të tjera, speciale, përveç rasteve të parashikuara në ligj apo në akte nënligjore;
  ë) Tatimi mbi të ardhurat personale dhe ato nga biznesi;
  f) Shpenzimet për përfaqësim dhe për pritje-përcjellje, të cilët e tejkalojnë shumën 0,3 për qind të qarkullimit vjetor;
  g) Shpenzimet e konsumit personal, të përcaktuara me udhëzim të ministrit të Financave;
  gj) Shpenzimet, të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj apo me akte nënligjore. Për kufijtë e përcaktuar për qëllime tatimore në ligjin nr.7892, datë 21.11.1994, “Për sponsorizimet”, nuk njihen si shpenzime të njohura shumat e sponsorizuara, që tejkalojnë masën 3 për qind të fitimit para tatimit dhe shuma e sponsorizuar për botuesit e shtypit, e cila tejkalon masën 5 për qind të fitimit para tatimit;
  h) Shpenzimet për dhurata;
  i) Çdo shpenzim, masa e të cilit nuk vërtetohet me dokumente nga tatimpaguesi;
  j) Shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturave nga persona të tretë, por të palikuiduara brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi;
  k) Humbjet, dëmtimet, firot dhe skarcot, gjatë prodhimit, tranzitimit dhe magazinimit, tej normave të përcaktuara në akte të veçanta, ligjore dhe nënligjore;
  l) Shpenzimet për pagat, shpërblime dhe çdo formë tjetër të të ardhurave personale, të cilat lidhen me të ardhurat me marrëdhëniet me punësimin, që u janë paguar të punësuarve, përfshirë dhe administratorët, pa kaluar nëpërmjet sistemit bankar. Rastet e përjashtimit nga ky rregull janë të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;
  ll) Shumat e paguara në cash, mbi kufijtë e përcaktuar në nenin 36/1, të ligjit nr.8560, datë 22.12.1999, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. Rastet e përjashtimit nga ky rregull janë të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;
  m) Nëse gjatë periudhës tatimore, huaja dhe parapagimi tejkalojnë mesatarisht katër herë shumën e kapitaleve të veta, interesi i paguar për shumën e tejkaluar nuk njihet si shpenzim i zbritshëm;
  n) Borxhi i keq, nëse nuk plotësohen tri kushtet e përcaktuara në nenin 24, të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Një borxh i keq, që është mbledhur, duhet të përfshihet si e ardhur në çastin e mbledhjes;
  nj) Shpenzimet për udhëtime, ushqim, akomodim dhe lëvizje duhet të kufizohen te shumat e specifikuara me udhëzim të ministrit të Financave;
  o) Shpenzimet për asetet kapitale, përveç shpenzimeve për tokën, veprat e artit dhe pasuri të tjera, që nuk amortizohen, në pronësi të taksapaguesit dhe të përdorura për veprimtaritë e biznesit të taksapaguesit, do të mbulohen, gjatë kohës, përmes shpenzimeve të amortizimit, sipas përcaktimeve të mëposhtme.

  i) Kostot e blerjes ose ndërtimit, kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të ndërtesave, të konstruksioneve dhe makinerive e pajisjeve, me afat të gjatë shërbimi, amortizohen veçmas, në mënyrë lineare, me 5 për qind;
  ii) Amortizimi për kostot e blerjes së aktiveve të patrupëzuara llogaritet veç për secilin aktiv, sipas metodës lineare, në masën 15 për qind;
  iii) Kompjuterat, sistemet e informacionit, produktet “software” dhe pajisjet e ruajtjes së të dhënave amortizohen në bazë të vlerës së grupit, me 25 për qind;
  iv) Të gjitha aktivet e tjera të veprimtarisë, me 20 për qind.

  2. Baza e amortizimit të jetë vlera kontabël e kategorisë së regjistruar në bilancin e hapjes së periudhës tatimore, duke i shtuar koston e blerjes apo të krijimit të aktivit dhe koston e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të kategorisë, gjatë periudhës tatimore, dhe duke i zbritur çmimin e shitjes së aktiveve dhe kompensimet e marra për humbjen e aktiveve, për shkak të forcave të tjera madhore ose të shndërrimeve të tjera, të pavullnetshme, gjatë periudhës tatimore. Në rastin kur baza e amortizimit është një shumë negative, kjo shumë i shtohet të ardhurës së tatueshme dhe baza e amortizimit merret zero. Në rastin kur baza e amortizimit nuk kalon 5 000 lekë, e gjithë baza e amortizimit të jetë një shpenzim i zbritshëm i veprimtarisë. Në rastin kur bëhet rivlerësim i aktiveve të veprimtarisë nuk lejohet të llogaritet amortizimi për shumën e rivlerësuar.

  Neni 12/4

  Mbajtja regjistrimeve
  Librat dhe regjistrimet, që kërkohet të mbahen nga tatimpaguesit, janë : libri i shitjes (i qarkullimit), libri i blerjeve, libri i shpenzimeve dhe i të ardhurave dhe libri i aktiveve të biznesit, të cilat do të përcaktohen me udhëzim të ministrit të Financave, në zbatim të këtij ligji.

  Neni 12/5

  Kreditimi i tatimit
  Taksa vendore mbi biznesin e vogël, e paguar gjatë vitit, pranë organeve të qeverisjes vendore, është e kreditueshme (e zbritshme) përkundrejt tatimit për t’u paguar, të llogaritur si shumëzim i të ardhurës së tatueshme, në deklaratën tatimore, vjetore, me shkallën tatimore.

  Neni 12/6

  Deklarimi

  1. Çdo tatimpagues, subjekt i tatimit mbi të adhurat personale, sipas përcaktimit të dhënë në nenin 1, të këtij ligji, është i detyruar që, deri më 31 mars të vitit, që pason periudhën tatimore, të dorëzojë një deklaratë vjetore tatimore, ku të jepen hollësisht të ardhurat, gjithsej, shpenzimet e zbritshme, e ardhura e tatueshme, tatimi për t’u paguar, taksa vendore, e paguar gjatë periudhës tatimore pranë organeve të qeverisjes vendore, çdo shumë për t’u paguar apo për t’u rimbursuar, si dhe çdo hollësi tjetër e kërkuar nga ministri i Financave në udhëzimin për plotësimin dhe dorëzimin e deklaratës tatimore vjetore. Deklarata dorëzohet në bankat me të cilat administrata tatimore ka marrëveshje për pranimin e deklaratave dhe të pagesave, dhe ajo shoqërohet me çdo kërkesë për rimbursim apo me çdo shumë për t’u paguar.
  2. Tatimi, i llogaritur në bazë të deklaratës vjetore tatimore, pakësuar me kreditimin e tatimit, përcaktuar në nenin 12/5, të këtij ligji, paguhet nga taimpaguesi në llogarinë e organeve tatimore, në çastin e paraqitjes së deklaratës vjetore tatimore.”.

  Neni 3

  Në pikën 1, të nenit 21, shkronja “o” shfuqizohet.

  Neni 4

  Bartja e humbjeve, inventari, çështjet, që lidhen me kundërvajtjet administrative, penalitetet dhe ankimimin, bëhen sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar.

  Neni 5

  Hyrja në fuqi

  Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2008.

  Commento di gene | novembre 23, 2007 | Rispondi


Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: